Publikacje:

Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Gawęda Przewodnicka. Okręg III Gorlice – Okręg IV Łużna – Okręg V Pilzno Tytuł: Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Gawęda Przewodnicka. Okręg III Gorlice – Okręg IV Łużna – Okręg V Pilzno
Autor:
Rok wydania: 2019
Opis:
Powyższa publikacja jest kontynuacją dwóch poprzednich tomów Autora. To unikatowy przewodnik po galicyjskich cmentarzach wojennych, efekt ponad trzydziestoletnich badań terenowych i kwerend archiwalnych. Monografia zawiera opis 108 cmentarzy wojennych w trzech okręgach: Gorlice – 55 cmentarzy, Łużna – 27 cmentarzy i Pilzno – 26 cmentarzy. Opracowanie wzbogacają liczne ilustracje, grafiki, plany oraz 24-stronicowa barwna wkładka ilustracyjna.
Ochrona Praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane Tytuł: Ochrona Praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy. Zagadnienia wybrane
Autor:
Recenzent: dr hab. prof. UKW Tomasz Kuczur
Rok wydania: 2017
Opis:
Niniejsze opracowanie stanowi wartościową pozycję w krajowej literaturze prawniczej odnoszącej się do praw człowieka, praw obywatelskich, politycznych i pracowniczych oraz dotyczącej relacji jednostki (podmiotu) w z organami władzy publicznej. W ostatnich latach obserwujemy zjawisko publikowania artykułów naukowych oraz opracowań o charakterze monograficznym, ale także opracowań komentujących poszczególne akty normatywne dotyczące szeroko pojętych praw człowieka (w różnych aspektach) – w perspektywie ponadnarodowej, międzynarodowej, krajowej, ale także regionalnej i lokalnej. Opracowania te mają różną wartość naukową, ale zwrócić uwagę należy, iż poziom owej wartości w tej dziedzinie rośnie. Sygnalizując aspekty naukowe poszczególnych publikacji, wskazać należy, iż tak jest również w przedmiotowym przypadku.
Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1873 (na przykładzie diecezji przemyskiej) Tytuł: Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1873 (na przykładzie diecezji przemyskiej)
Autor:
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Szmyd, dr hab. Edmund Juśko
Rok wydania: 2017
Opis:
Pracę podzielono na 5 rozdziałów. Pierwszy zawiera analizę polityki oświatowej władz państwowych i cerkiewnych oraz jej wpływ na działalność greckokatolickich szkół trywialnych w Galicji. Ukazano austriackie i galicyjskie prawodawstwo oświatowe odnoszące się do szkół tego typu oraz cerkiewny i świecki nadzór szkolny. W rozdziale drugim zaprezentowano rozwój sieci szkolnych w dwóch sferach: szkół tygodniowych i szkół niedzielnych. Przedstawiono rolę i miejsce badanych szkół w systemie galicyjskiego szkolnictwa ludowego. Rozdział trzeci poświecono zagadnieniom związanym z kadrą nauczycielską. Omówiono jej stan ilościowy, kwalifikacje intelektualne i moralne oraz status społeczny i materialny. W rozdziale czwartym ukazano zagadnienia związane ze społecznością uczniowską; w tym liczebność uczniów, ich wiek i płeć oraz obowiązki szkolne i zajęcia pozalekcyjne. W rozdziale piątym zaprezentowano kwestie związane z procesem dydaktyczno-wychowawczym. Omówiono organizację i przebieg nauki w trakcie roku i tygodnia szkolnego oraz system klasowy. Opisano programy i metody nauczania, podręczniki i pozostałe pomoce dydaktyczne oraz wskazano na priorytety edukacyjne i uwarunkowania prowadzenia zajęć szkolnych. Zaprezentowano kwestię nauczania niedzielnego, stanowiącego uzupełnienie nauczania tygodniowego. Poruszono tematykę budynków szkolnych i pomieszczeń lekcyjnych: ich wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny, stan techniczny i lokalizację. Książkę zamyka obszerny aneks zawierający informacje na temat szkół trywialnych działających w diecezji przemyskiej.
Przewodnik turystyczny. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej Tytuł: Przewodnik turystyczny. Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej
Autor:
Rok wydania: 2017
Opis:
Powyższa publikacja jest unikatowym przewodnikiem po galicyjskich cmentarzach wojennych, efektem ponad trzydziestoletnich badań terenowych i kwerend archiwalnych autora. Monografia składa się z: wstępu; słowniczka skrótów zamieszczanych na tablicach cmentarzy wojennych; wprowadzenia historycznego: Pierwsza wojna światowa w powiecie tarnowskim; Budowa cmentarzy i rozdziałów: - Powiat tarnowski: składającego się z szesnastu podrozdziałów [uszeregowanych wg podziału administracyjnego (miasta i gminy)] i – Powiat dąbrowski: składającego się z pięciu podrozdziałów; Spisu cmentarzy, Bibliografii, Aneksu fotograficznego. Opracowanie wzbogacają liczne fotografie archiwalne oraz zdjęcia wykonane różnymi technikami i sprzętem w latach 1985 – 2010, a także rysunki planów pól grobowych i detali architektonicznych.
Słowotwórstwo przymiotnika w gwarze Proboszczewic koło Płocka Tytuł: Słowotwórstwo przymiotnika w gwarze Proboszczewic koło Płocka
Autor:
Recenzent: prof. UAM dr hab. Andrzej Sieradzki
Rok wydania: 2016
Opis:
Publikacja to prowadzone na szerokim tle porównawczym, rzetelne studium stanu słowotwórstwa przymiotników w języku konkretnej wspólnoty komunikacyjnej, studium, które rzuca nowe światło na sposób funkcjonowania systemu słowotwórczego tak w języku małych społeczności, jak i w języku ogólnym. Przyjęta przez Autorkę metoda analizy materiału z odwołaniem do kompetencji użytkowników języka danej wsi pokazuje problemy niewidoczne przy analizach ogólnych. Szeroko obecny aspekt konfrontatywny, widoczny w całym tekście pracy, sprawia, że przymiotnikowe derywaty pochodzące z badanej gwary uzyskują szerokie tło interpretacyjne w postaci tak materiału gwarowego, pochodzącego z innych opracowań dialektologicznych, jak i materiału ogólnopolskiego.
Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI wieku Tytuł: Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI wieku
Autor:
Recenzent: prof. dr hab. Jan Szreniawski
Rok wydania: 2015
Opis:
W prezentowanej monografii znajdują się opracowania omawiające aspekty zarządzania w administracji publicznej i szkolnictwie oraz opisujące badane problemy i zagadnienia w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem, a także zasobami ludzkimi. Książka zawiera artykuły teoretyków i praktyków i jest próbą ujęcia różnorodnej tematyki według zagadnienia sformułowanego w tytule, z jednoczesnym utrzymaniem wspólnej podstawy badawczej, jaką jest empiryczne ujęcie większości tekstów oraz aktualność zebranych danych. Dzięki temu powstała praca wnosząca znaczący wkład w rozwój w/w dziedzin nauki ze szczególnym uwzględnieniem niektórych ich dyscyplin. […] W publikacji przedstawione zostało bardzo szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarządzania, których ważnym wspólnym mianownikiem jest z pewnością wielowymiarowość poruszanych tematów oraz ich aktualność. Opracowanie, stanowiące wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, skierowane jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – ekonomistów, socjologów, psychologów, prawników, specjalistów z zakresu transportu i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także praktyków zainteresowanych wyzwaniami i perspektywami zarządzania, którzy z badaną problematyką stykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Książka posiada znaczne walory poznawcze.
Hodowla koni i sport jeździecki w Galicji pod zaborem austriackim i w  w Małopolsce Tytuł: Hodowla koni i sport jeździecki w Galicji pod zaborem austriackim i w w Małopolsce
Autor:
Recenzent: prof. dr hab. Roman Pelczar i dr inż. Alina Maria Basak
Rok wydania: 2015
Opis:
Strukturę niniejszej pozycji tworzy karta tytułowa, spis treści, wstęp, pięć rozdziałów, podsumowanie, literatura i źródła. Cel, jaki wyznaczył Autor, uzasadniał podjęcie badań naukowych i w konsekwencji opracowanie istotnych zagadnień szczegółowych: początki zorganizowanej hodowli i sportu jeździeckiego w Galicji (rozdział II), kierunki w  hodowli galicyjskiej (rozdział III), hodowla i sport jeździecki w Galicji w latach 1894-1914 (rozdział IV), hodowla i sport jeździecki w niepodległej Polsce 1918-1939 w Małopolsce (rozdział V). Prezentowana rozprawa jest pracą historyczną opartą na bogatym materiale źródłowym: pamiętniki, prasa codzienna, periodyki o tematyce rolniczej, roczniki i zestawienia wydawane przez c.k. ministerstwo rolnictwa monarchii austro-węgierskiej, protokoły Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego i Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego, komitetu do spraw chowu koni oraz fachową prasę hipologiczną „Jeździec i Myśliwy” i w okresie międzywojennym „Jeździec i Hodowca”. Cennym uzupełnieniem materiału dotyczącym jego części badawczej są tablice genealogiczne koni pełnej krwi i wysokiej półkrwi oraz materiały z oryginalnych ksiąg stadnych z okresu międzywojennego. Praca Autora, związana z zebraniem i usystematyzowaniem materiałów oraz ciekawa forma monografii stanowią ważny wkład w poznanie historii hodowli i sportu jeździeckiego w Galicji pod zaborem austriackim i w Małopolsce w okresie międzywojennym.
Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Gawęda przewodnicka. Część pierwsza: Okręg I –  Nowy Żmigród, Okręg II – Jasło Tytuł: Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Gawęda przewodnicka. Część pierwsza: Okręg I – Nowy Żmigród, Okręg II – Jasło
Autor:
Rok wydania: 2015
Opis:
Powyższa publikacja jest unikatowym przewodnikiem po galicyjskich cmentarzach wojennych, efektem ponad trzydziestoletnich badań terenowych i kwerend archiwalnych autora. Monografia składa się z: wstępu; słowniczka skrótów zamieszczanych na tablicach cmentarzy wojennych; wprowadzenia historycznego: Wybuch wojny – działania wojenne w Karpatach; rozdziałów: - Ludzie wojny składającego się z trzech podrozdziałów: Armia rosyjska, Armia austro-węgierska, Armia niemiecka; - Budowa cmentarzy; - Uroczystości pogrzebowe…; - Okręg cmentarny nr I – Nowy Żmigród zawierający szczegółowy opis 30. cmentarzy; - Okręg cmentarny nr II – Jasło zawierający szczegółowy opis 31. cmentarzy; Wykazu cmentarzy w opracowaniu, Bibliografii, Wykazu pułków, Inskrypcji, Aneksu z ilustracjami rosyjskich kawalerów orderu św. Jerzego i cmentarzy wojennych. Opracowanie wzbogacają liczne fotografie archiwalne oraz zdjęcia wykonane różnymi technikami i sprzętem w latach 1985 – 2010, a także rysunki planów pól grobowych i detali architektonicznych, jak również rysunek macew.
Sądy w Krośnie w latach 1867 - 2013. Zarys historyczny Tytuł: Sądy w Krośnie w latach 1867 - 2013. Zarys historyczny
Autor:
Recenzent: prof. dr hab. Roman Pelczar
Rok wydania: 2013
Opis:
[...] książka poświęcona została działalności sądów w Krośnie na przestrzeni prawie 150 lat. Jest to opracowanie o charakterze monograficznym. Podejmując myśl opracowania dziejów sądownictwa w tym mieście Autorzy musieli zgromadzić odpowiednią bazę informacyjną dla tytułowego tematu. W pracy wykorzystano materiały źródłowe z zasobów Archiwum Sądu Rejonowego w Krośnie. Autorzy przeprowadzili ponadto wnikliwe analizy odpowiednich aktów prawnych dotyczących sądownictwa. Ponadto sięgnęli do dużej grupy opracowań naukowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z tematem. Uzupełnienie materiału informacyjnego stanowi netografia. Chcąc wzbogacić bazę źródłową, Autorzy dotarli do byłych i obecnych sędziów z okresu powojennego. Ich relacje i wspomnienia na temat organizacji sądownictwa w istotny sposób wzbogaciły poniższe opracowanie. [...] Wartym podkreślenia i cennym dodatkiem książki jest aneks, w którym umieszczono materiał opisowy, dokumentujący przeszłość sądów krośnieńskich. Umieszczono w nim 8 relacji sędziów związanych z tymi instytucjami. Ten rodzaj źródeł wywołanych znacznie wzbogacił poniższe opracowanie. Książka posiada znaczne walory poznawcze. Jest pierwszą próbą ukazania historii sądownictwa w Krośnie i na ziemi krośnieńskiej. Uważam, ze recenzowana książka jest ciekawym przyczynkiem do dziejów miasta oraz polskiego sądownictwa od XIX do początków XXI w.