Konferencje:

Temat: Dziecko w kryzysie. Wpływ konfliktów zbrojnych i innych sytuacji kryzysowych na losy dzieci
Data rozpoczęcia: 2023-06-23
Lokalizacja: Łódź
Opis:

W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyła się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Dziecko w kryzysie. Wpływ konfliktów zbrojnych i innych sytuacji kryzysowych na
losy dzieci”, której organizatorem było Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
Obrady, obok sesji plenarnej, odbywały się w sekcji: Człowiek jako podmiot stosunków
społecznych. Wygłoszone referaty ukazały potrzebę badania problemu tematycznego
(zwłaszcza w obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę) poprzez formę debaty oraz stały się
płaszczyzną do wymiany myśli między środowiskami i pokoleniami. W konferencji wzięli
udział naukowcy i praktycy różnych dyscyplin: specjaliści od pedagogiki, psychologii,
socjologii, logopedii, zarządzania, ekonomii, politologii, prawa, administracji,
bezpieczeństwa, językoznawstwa. Reprezentowali oni ośrodki naukowe z: Bydgoszczy,
Częstochowy, Krosna, Łodzi, Radomia, Sieradza, Przeworska, Tarnobrzega i Warszawy.
Obrady zakończyła dyskusja oraz podsumowanie konferencji.

Temat: Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność
Data rozpoczęcia: 2018-06-01
Lokalizacja: Iwonicz-Zdrój
Opis:

W dniu 1 czerwca 2018 r. odbyła się w Iwoniczu-Zdroju Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, której organizatorami były Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu- Zdroju i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na cztery sekcje: Świadomość patriotyczna w edukacji i zdrowiu,  Społeczno-polityczne i ekonomiczne obliczapatriotyzmu,  Rola jednostek, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych w budowaniu patriotyzmu lokalnego Polaków, Kulturowe i prawne uwarunkowania w procesie budowania postaw patriotycznych. Wygłoszone referaty ukazały potrzebę badania i propagowania patriotyzmu poprzez formę debaty oraz stały się płaszczyzną do wymiany myśli między środowiskami i pokoleniami. W konferencji wzięli udział naukowcy i praktycy różnych dyscyplin: specjaliści od pedagogiki, psychologii, socjologii, logopedii, zarządzania, ekonomii, transportu, politologii, prawa, administracji, bezpieczeństwa, językoznawstwa. Reprezentowali oni ośrodki naukowe z: Bydgoszczy, Kielc, Krosna, Lublina, Lwowa, Łodzi, Mińska, Poznania, Prešová, Rzeszowa, Radomia, Tarnowa, Warszawy i Wrocławia. Obrady zakończyła dyskusja oraz podsumowanie konferencji.

Temat: Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych i gospodarczych
Data rozpoczęcia: 2017-07-05
Lokalizacja: Bełchatów
Opis:

W dniu 5 lipca 2017 r. odbyła się w Bełchatowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych i gospodarczych”, której współorganizatorem było Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe. W konferencji wzięli udział naukowcy i praktycy różnych dyscyplin: specjaliści od pedagogiki, psychologii, socjologii, logopedii, zarządzania, ekonomii, transportu, politologii, prawa, administracji, bezpieczeństwa, językoznawstwa. W części plenarnej wygłoszone zostały m.in. referaty: Populizm jako zagrożenie dla demokracji i jednostki, Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich? i Rodzina i jednostka w twórczości Agnieszki Osieckiej. Istotne referaty wygłoszone w sekcjach, to m.in.: w sekcji 1 - Człowiek jako podmiot stosunków społecznych: Pomoc społeczna dla podmiotów jej potrzebujących,  Kara ograniczenia wolności – readaptacja społeczna w środowisku otwartym, Programy komputerowe jako narzędzie w terapii logopedycznej dzieci, Otępienie - możliwości a potrzeby rehabilitacji logopedycznej, Rola samorządu gminnego w aktywizacji osób starszych; w sekcji 2 - Człowiek jako podmiot stosunków gospodarczych: Kodeksy etyczne jako element społecznej odpowiedzialności biznesu w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Prawo do godziwego wynagrodzenia a płaca minimalna, Rola menedżera w realizacji zadań logistycznych w przedsiębiorstwie; w sekcji 3: Partycypacja społeczna w ochronie środowiska, Prawo człowieka do informacji o środowisku i jego ochronie w prawie polskim, Ochrona danych osobowych w prawie polskim. Obrady zakończyła dyskusja oraz podsumowanie konferencji. 

Temat: Spotkanie pokoleń: XXXV rocznica Operacji Jodła na Podkarpaciu
Data rozpoczęcia: 2017-01-11
Lokalizacja: Jedlicze
Opis:

W dniu 11 stycznia 2017 r. w Jedliczu odbyła się pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy Jedlicze mikrokonferencja Spotkanie pokoleń: XXXV rocznica Operacji Jodła na Podkarpaciu”.  Organizatorami były Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, Zespół Szkół  Publicznych w Jedliczu i Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu.  Rolę moderatora pełnił dyrektor GOK Maciej Łukaszewicz. Oficjalnego otwarcia uroczystości i powitania gości oraz uczestników i organizatorów dokonała Burmistrz Jolanta Urbanik wraz z Z-cą Burmistrza Ryszardem Zagórskim. Prelekcję inauguracyjną wygłosił prof. dr hab. Roman Pelczar. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W trakcie sesji plenarnej głos zabrali represjonowani w okresie stanu wojennego, niosący pomoc internowanym oraz reprezentanci świata nauki. Konferencję zakończyła prelekcja mjr. Krzysztofa Miękisza specjalisty ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie: „Służba Więzienna – wczoraj i dziś”.

Temat: Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość
Data rozpoczęcia: 2015-07-18
Lokalizacja: Rozworzyn
Opis:

W dniu 18 lipca 2015 r. w Rozworzynie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa:

„Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość”. Organizatorami

konferencji były: Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe oraz Mentoris Centrum

Edukacyjno-Logopedyczne..

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na dwie sekcje: Bezpieczeństwo socjalne,

społeczne i fizyczne, Bezpieczeństwo transportu, ekologiczne, energetyczne i militarne.

Wygłoszone na konferencji referaty ukazały jak złożonym problemem jest bezpieczeństwo, jak

ewaluuje i jak rozbudowany musi być system działań służących jego zapewnieniu.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji naukowców różnych dyscyplin: prawa,

administracji, bezpieczeństwa, zarządzania, transportu, ekonomii, socjologii, politologii,

historii, a także praktyków, którzy z tematycznymi problemami stykają się w pracy

zawodowej. Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z: Warszawy, Łodzi, Radomia,

Bydgoszczy, Krosna, Siedlec i Sieradza.

Temat: Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku
Data rozpoczęcia: 2015-02-12
Lokalizacja: Krosno
Opis:

W dniu 12 lutego 2015 r. w Krośnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: „Ochrona

praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku”. Organizatorami konferencji były:

Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe oraz kierunek Administracja Wydziału

Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na cztery sekcje: Ochrona prawa do edukacji,

Ochrona praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, Ochrona praw obywatelskich i

politycznych, Ochrona zdrowia i ochrona prawa do życia w czystym środowisku.

Wygłoszone na konferencji referaty umożliwiły wymianę poglądów oraz wypracowanie

szczegółowych rozwiązań w zakresie ochrony poszczególnych rodzajów praw człowieka.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji naukowców różnych dyscyplin: prawa,

administracji, bezpieczeństwa, zarządzania, transportu, ekonomii, socjologii, politologii,

pedagogiki, językoznawstwa, filologii, a także praktyków, którzy z tematycznymi

problemami stykają się w pracy zawodowej. Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z:

Bratysławy, Warszawy, Łodzi, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Bydgoszczy, Krosna, Siedlec,

Sieradza i Ożarowa.

Temat: Współczesne wyzwania zarządzania
Data rozpoczęcia: 2014-02-15
Lokalizacja: Łódź
Opis:

W dniu 15 lutego 2014 r. w Łodzi odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne 
wyzwania zarządzania”. Organizatorami konferencji byli:Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie
 oraz Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.

Obrady, obok sesji plenarnej, podzielone były na cztery sekcje, tj.: Zarządzanie w administracji 
publicznej, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie bezpieczeństwem i zarządzanie 
w szkolnictwie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie ochroną środowiska.

Wygłoszone na konferencji referaty ukazały jak złożonym problemem jest zarządzanie. 
Organizatorzy konferencji zaprosili do udziału naukowców różnych dyscyplin:
zarządzania, ekonomii, prawa, transportu, bezpieczeństwa, politologii, pedagogiki,
psychologii, socjologii i językoznawstwa, a także praktyków, którzy z problemami
współczesnego zarządzania stykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej.

Reprezentowali oni m.in. ośrodki naukowe z Łodzi, Bydgoszczy, Siedlec, Kielc, Legnicy
i Warszawy
. Na konferencji swoje referaty wygłosili również przedstawiciele takich instytucji jak: 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Rybnickie Starostwo Powiatowe,Personnel Profile
oraz IDEA! Management Consulting.