38-400 Krosno KRS: 0000474085
ul. Łukasiewicza 49 REGON: 181017773NIP: 6842637149
spam@brianlane.com Nr Konta: PKO BP SA 53102029640000690201138221
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna prowadzona poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk przyrodniczych i technicznych;
2) nauki, oświaty, edukacji, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) dokumentowania historii;
4) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
5) działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami innych krajów oraz utrzymania kontaktów z polonią;
6) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
7) ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
8) upowszechniania i rozwijania kultury;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.